Guidë Tatimore

Borshurë mbi Tatimet e Biznesit
Date
30.11.2020

Çdo ndërmarrje e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, i nënshrohet tatimeve. Prandaj, çdo ndërmarrës i/e ri/e, duhet të njoftojet me sisteim tatimor në vend në mënyrë që të jetë në përputhje me ligjin dhe të mos penalizoheni për mosrespektim. 

Në Kosovë, ndërmarrjet i nënshtrohen tatimeve të mëposhtme:
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
Tatimi në të Ardhurat e Korporatave 
Tatimi në të Ardhurat Personale 
Kontributet Pensionale 
Tatimi në Lojërat e Fatit (Licencimi) 
Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (Import)  
Taksat Doganore 
Akcizat 
Tatimi mbi Pronën  
Taksat lokale 

Për të mësuar më shumë rreth tatimeve që aplikohen në Kosovë, cilat vlejnë për ndërmarrjen tuaj, si dhe rreth përiqindjeve te tyre, klikoni në broshurën mbi tatimet për biznese. 

 Hap broshurën